Lep' Dress

 Jum chéo cổ 1VA916XT Jum chéo cổ 1VA916XT
850,000₫
 Váy 2 dây cúp ngực 1VA860DO Váy 2 dây cúp ngực 1VA860DO
750,000₫
 Váy 2 dây đan lưng 1VA866XL Váy 2 dây đan lưng 1VA866XL
750,000₫
 Váy 2 dây nhún ngực 1VA910VA Váy 2 dây nhún ngực 1VA910VA
850,000₫
 Váy cổ V đai nhỏ 1LV050TR Váy cổ V đai nhỏ 1LV050TR
750,000₫
 Váy cổ yếm đáp bèo 1VA937XT Váy cổ yếm đáp bèo 1VA937XT
850,000₫
 Váy nhún ngực có bèo 1VA827XL Váy nhún ngực có bèo 1VA827XL
750,000₫
 Váy nhún buộc đai eo 1VA840XL Váy nhún buộc đai eo 1VA840XL
695,000₫
 Váy nhún ngực tay bồng 1VA837CA Váy nhún ngực tay bồng 1VA837CA
650,000₫
 Váy 2 dây đan lưng 1VA866XL Váy 2 dây đan lưng 1VA866XL
750,000₫
 Váy 2 dây nhún ngực 1VA910VA Váy 2 dây nhún ngực 1VA910VA
850,000₫
 Váy 2 dây cúp ngực 1VA860DO Váy 2 dây cúp ngực 1VA860DO
750,000₫
 Váy cổ V cúc trai 1VA846XT Váy cổ V cúc trai 1VA846XT
695,000₫
 Váy nơ ngực 3 dây lưng 1VA899DO Váy nơ ngực 3 dây lưng 1VA899DO
750,000₫
 Váy cúp nhún ngực 1VA847XT Váy cúp nhún ngực 1VA847XT
750,000₫
 Váy gấm cổ nữ hoàng 1VA869BE Váy gấm cổ nữ hoàng 1VA869BE
850,000₫
social